ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Официален сайт на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр.Варна

ПРАВИЛНИК

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Първа езикова гимназия – Варна – е продължител и правоприемник на създадената през 1879 г. във Варна Първа мъжка гимназия. Чест и дълг на всеки възпитаник на училището, на всеки преподавател и служител е да пази и продължава традициите на Гимназията, създадени от нейните основатели и развивани в цялата нейна досегашна история  като  водещо учебно заведение в сферата на средното образование в града и страната.

Чл.1. Настоящият правилник е в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и отговаря на специфичните особености на Първа езикова гимназия – гр. Варна

Чл.2. Този  правилник урежда обществените отношения, свързани с устройството, функциите, организацията и управлението на училищното образование, осъществявано в Първа езикова гимназия.

Чл.3.    Основните цели на училищното образование са:

1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;

2.  съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;

3. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;

4. откриване на заложбите и способностите на всеки ученик и насърчаване на развитието и реализацията им;

5.  формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

6. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие;

7. формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;

8. формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;

9. познаване на националните, европейските и световните културни ценности традиции;

Чл.4. (1) Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст. Задължителното училищно образование в училище е безплатно за учениците до и след задължителната училищна възраст в съответствие с Чл.9. на ЗПУО.

(2) Правото на безплатно образование се упражнява, като не се заплащат такси за обучението в Първа ЕГ  и се ползва безплатно материалната база за обучение и за развитие на интересите и способностите на учениците. Не се заплащат такси и за явяване на държавни зрелостни изпити с цел придобиване на средно образование.

Чл.5.  Училищното образование е светско. Не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини.

Чл.6. (1) Официалният език в системата на училищното образование е българският.

(2) Училищното образование се осъществяват на български език с изключение на предметите чужд език и тези, които са изучават на чужд език

(3) В Първа ЕГ, в която се изучава интензивно чужд език, учебни предмети може да се изучават на чужд език в съответствие с учебния план и с възможностите на учителския състав.

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ

Чл.7. Първа езикова гимназия, като профилирана гимназия, е част от системата на училищното образование, в която се обучават, възпитават и социализират ученици и се осигуряват условия за завършване на клас и етап и/или за придобиване на степен на образование.

Чл.8. Образованието в Първа езикова гимназия като процес включва обучение, възпитание и социализация и се реализира в съответствие със следните принципи:

1. ориентираност към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

2. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на образование в училище;

3. запазване и развитие на българската образователна традиция;

4. хуманизъм и толерантност;

5. иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите.

Чл.9. Първа езикова гимназия осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове, като:

1. определят свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната;

2. уреждат устройството и дейността си в този правилник в съответствие със ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му;

3. избират организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено образование;

4. определят свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната идентичност и култура, както и свое униформено облекло и други отличителни знаци;

5. участват в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на образованието.

Чл.10. Първа езикова гимназия, като институциия в системата на предучилищното и училищното образование, е юридическо лице.

Чл.11. По смисъла на ЗПУО Първа езикова гимназия е дневно общинско училище, профилирано за изучаване на английски и немски език.

Чл.12. Първа езикова гимназия притежава обикновен собствен печат и печат с изображение на държавния герб.

Печатът с изображение на държавния герб се полага върху следните документи:

1. свидетелство за основно образование;

2. диплома за средно образование;

3. удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование;

4. удостоверение за валидиране на компетентности за основна степен на образование;

5. удостоверение за валидиране на компетентности по учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование.

Печат с изображение на държавния герб се полага и върху приложенията и дубликатите на документите.

УЧЕБЕН ПЛАН. УЧЕБНО ВРЕМЕ

Чл.13.  За учениците, приети в Първа езикова гимназия  до 2016 година вкл., обучението за придобиване на основно образование се осъществява в VІІІ клас с интензивно изучаване на английски или на немски език и в ІХ клас, според закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., а за придобиване на средно образование в ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас.

За учениците, приети в Първа езикова гимназия  след  2017 година обучението за придобиване на средно образование се осъществява от VIII до XII клас включително в два етапа, както следва:

1. първи гимназиален - от VIII до Х клас включително.

2. втори гимназиален - от ХI до ХII клас включително.

 Профилираното образование се осъществява чрез общообразователната и разширената подготовка - в първи гимназиален етап, и чрез общообразователната и профилираната подготовка - във втори гимназиален етап, където може да се осъществява и чрез разширената подготовка.

Чл.14.  Разпределението на учебните предмети за придобиване на общообразователна и профилирана подготовка в Първа ЕГ, както и броят на учебните часове за изучаването на всеки от тях за всеки клас се определят в утвърден училищен учебен план, съобразно интересите на учениците и възможностите на училището.

Училищният учебен план се приема от педагогическия съвет и се утвърждава със заповед на директора, като не може да се променя през учебната година.

Чл.15.  Извън задължителните учебни часове, избираемите учебни часове и факултативните /свободно избираемите/ учебни часове в учебния план се включва за всеки клас, за всяка учебна седмица и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, както и по един учебен час на класа.

Чл.16. За придобиване на общообразователна и профилирана подготовка в гимназията най-малко три учебни предмета от учебния план извън учебния предмет Чужд език в IX, и в X клас се изучават на чужд език.

Чл.17. (1) Въз основа на училищния учебен план се разработва индивидуален учебен план за учениците в индивидуална форма на обучение.

(2) Индивидуалният учебен план по ал. 1 се утвърждава със заповед на директора.

Чл.18.  Всеки има право да завърши определен клас по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в същото училище.

Чл.19.  Училищното образование се организира в учебни години. Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 септември.

Чл.20.  (1) Организацията на учебния ден е полудневна. Учебните часове и занятия се организират по график и седмично разписание, утвърдени от Директора на гимназията.

(2) Седмичното разписание се одобрява от РЗИ преди началото на всеки учебен срок.  Всяка наложителна промяна в разписанието се утвърждава от РЗИ.

(3) Временни размествания в седмичното разписание на часовете се извършват единствено от зам.-директора по УД при определени обстоятелства (отсъствия на учители поради болест, законово установен отпуск, при аварийни ситуации и др.) и се утвърждават със заповед на директора.

(4) След всеки учебен час се осигурява почивка в съответствие с утвърдения график. Сливане на два последователни часа без почивка между тях се допуска:

1. при провеждане на класни работи по български език и литература и по чужд език, когато за това се предвиждат два учебни часа.

2. при необходимост, произтичаща от нуждите на учебното съдържание, само в часове по профилирана подготовка.

Чл.21.  За всяка учебна година началото и края на всеки срок и на ваканциите с изключение на лятната, както и неучебните дни се определят от министъра на образованието и науката

Чл.22. (1) Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни - за учебни, със заповед на министъра на образованието и науката.

(2)  В случай на извънредни или непредвидени обстоятелства или за деня на честване на празника на общината кметът на общината след уведомяване на началника на регионалното управление на образованието може да обявява до три учебни дни за неучебни в една учебна година за училища на територията на общината.

(3) Директорът на училището след решение на педагогическия съвет може да обявява до три учебни дни в една учебна година за неучебни, но присъствени, за което уведомява началника на регионалното управление на образованието.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО.
ОЦЕНЯВАНЕ

Чл.23. Формите на обучение са:

1. дневна;

2. индивидуална;

3. самостоятелна;

Чл.24. (1) Формата на обучение се избира от ученика. За малолетните изборът се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните – от учениците със съгласието на техните родители /чл.12, ал. 2 от ЗПУО/.

(2) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за:

1. ученик, който променя формата на обучение от самостоятелна, когато не постига необходимите компетентности в съответния клас /чл. 112, ал. 5 от ЗПУО/;

2. ученик със специални образователни потребности.

(3) Препоръката по ал. 2 се изготвя след оценка на потребностите от обучение на лицето и при осигуряване защита на интересите на останалите ученици от паралелката.

(4) При препоръка по ал. 2, която предлага промяна от дневна в индивидуална форма на обучение на ученик със специални образователни потребности, регионалният екип по чл. 190, ал. 1 от ЗПОУ извършва допълнителна специализирана оценка и изразява становище относно потвърждаване или отхвърляне на препоръката. Окончателният избор за формата на обучение се прави от ученика или родителя при условията на  чл.12, ал. 2 от ЗПУО.

Чл.25. Обучението в дневна форма се организира за паралелки и групи.  Обучението в самостоятелната и в индивидуалната форма се организира за отделен ученик.

Чл.26. (1) В индивидуална форма може да се обучават:

1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна  форма за повече от 30 последователни учебни дни;

2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;

3. ученици с изявени дарби;

4. ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 107, ал. 4 от ЗПУО;

5. учениците по препоръка на екипа за подкрепа за личностно развитие.

(2) Индивидуалната форма включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка.

(3) Обучението се осъществява по индивидуален учебен план, утвърден от Директора.

(4) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите, когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни условия.

Чл. 27. (1) В самостоятелна форма може да се обучават:

1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2. ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя, по реда начл. 12, ал. 2 от ЗПУО;

3. ученици с изявени дарби;

4. лица, навършили 16 години.

(2) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна.

(4) Учениците по ал. 1, т. 2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на този закон в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.

(5) Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 се организира след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.

Чл. 28.  Оценяването е процес на установяване и измерване на постигнатите резултати от обучението и нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация.

Чл. 29. (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити.

(2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение, като част от тях са въз основа на проекти. Те са инструмент за обратна връзка и за мотивация за учене. В резултат на текущите изпитвания се поставят текущи оценки, въз основа на които се формират срочни или годишни оценки.

(3) Не се поставят оценки по учебните предмети, предвидени за изучаване във факултативните часове от училищния учебен план.

(4) Изпитите са:

1. приравнителни;

2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет;

3. за промяна на оценката;

4. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени в учебната програма по учебен предмет за определен клас;

5. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, с държавния образователен стандарт за профилираната подготовка за определен етап от степента на образование;

6. държавни зрелостни.

Чл. 30. (1) Ученик завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-малко "среден (3)" по всички учебни предмети или модули, предвидени в училищния учебен план за съответния клас в задължителните и в избираемите учебни часове.

(2) Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си в следващия клас.

Чл.31. (1) Ученик, който има годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет или модул, полага изпит за промяна на оценката по учебния предмет

(2) В случаите по ал. 1 ученик, който не се е явил или не е положил успешно изпита за промяна на оценката, повтаря класа.

Чл.32. Ученик от XII клас, който има годишна оценка "слаб (2)" по един или по няколко учебни предмета и не се е явил или не е положил успешно изпити за промяна на оценката, не повтаря класа. Той може да се явява на изпити за промяна на оценката без ограничения на броя изпитни сесии.

Чл.33. (1) Ученик със специални образователни потребности не повтаря класа.

(2) За обучението на ученик със специални образователни потребности, който има годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет, по преценка на екипа за подкрепа за личностно развитие в следващия клас може да се разработва индивидуална учебна програма по съответния учебен предмет.

(3) В случаите по ал. 2, когато за ученика не е разработена индивидуална учебна програма по учебния предмет, по който има оценка "слаб (2)", през следващата учебна година той полага изпит за промяна на оценката по този учебен предмет.

Чл.34. Ученик, който е в самостоятелна форма, при повтаряне на класа се обучава и се явява на изпити само по учебните предмети или модули, по които има оценка "слаб (2)".

Чл.35. Завършено обучение на учениците в определен клас се удостоверява с ученическа книжка.

Чл.36. Учениците, постъпили в гимназията след 2017г. и  завършили успешно Х клас, получават удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование, което им дава право да продължат обучението си във втори гимназиален етап на средно образование.

Чл.37. (1) Учениците, успешно завършили ХІІ клас, стават зрелостници и придобиват право да се явят на държавни зрелостни изпити.

(2) Зрелостниците, постъпили в Първа езикова гимназия след 2017г., придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература и на задължителен държавен зрелостен изпит по профилиращ учебен предмет.

(3) Зрелостниците, постъпили в Първа езикова гимназия преди 2017г., придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература и на задължителен държавен зрелостен изпит по избор от изучаваните в гимназиалния курс  предмети: биология и здравно образование, физика и астрономия, философия, химия и опазване на околната среда, математика, английски език, немски език.

Чл.38.  Придобиването на средно образование се удостоверява с диплома за средно образование, в която се вписва и общият успех. Дипломата за средно образование е окончателна и дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение.

Чл.39.  По свое желание зрелостникът може да положи и допълнителен държавен зрелостен изпит по избрани от него учебни предмети измежду учебните предмети чужд език – английски или немски, математика, информационни технологии, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, история и цивилизации, география и икономика и философия.

Чл.40. Учениците постъпват в Първа езикова гимназия на местата, определени с държавния план-прием.

Чл.41. Условията и редът за приемане и преместване на учениците от VІІІ до ХІІ клас се определят с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование.

Чл.42. При преместването си учениците от VІІІ до ХІІ клас включително полагат приравнителни изпити, когато училищните учебни планове на приемащото училище и училището, от което ученикът се премества, са разработени въз основа на различни рамкови или типови учебни планове.

Чл.43.  Учебниците и учебните комплекти, както и учебните помагала, които ще използват учениците, се избират от учителя, който преподава в паралелката по съответния учебен предмет или модул.

Чл.44. Първа езикова гимназия осигурява библиотечно-информационното обслужване на учениците и учителите си чрез училищната библиотека. В библиотеката е  гарантиран свободен достъп до информация  от различни документални източници в библиотечния фонд. В библиотеката се осъществяват мероприятия цел изграждане на навици за четене и компетентности за търсене и ползване на информация.

Чл.45. В Първа езикова гимназия съвместно с Община Варна се осигурява медицинско лице по установените от общината условия, като с това се гарантира достъп на учениците до медицинско обслужване ивъзможност за запознаване с програми за здравно образование и за здравословен начин на живот.

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.46. (1) Орган за управление и контрол на училището е директорът.

Директорът управлява и представлява училището, в съответствие с в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на училището;

2. Спазва и прилага държавните образователни изисквания;

3. Осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

4. Представлява Гимназията пред органи, организации и лица и сключва договори в съответствие с предоставените му правомощия;

5. Сключва и прекратява трудови договори с помощник-директорите, учителите, служителите и помощния персонал по реда на Кодекса на труда;

6. Обявява свободни работни места в бюрата по труда и Регионалното  управление на образованието (РУО);

7. Награждава и наказва учители, ученици и служители в съответствие с КТ и ЗПУО.

8. Организира приемането, записването, обучението и възпитанието на ученици в Първа езикова гимназия в съответствие с държавните образователни изисквания и ЗПУО и устано-вения от МОН и този правилник ред;

9. Подписва и подпечатва документи за преместване на учениците, за завършен клас, за степен на образование и съхранява печата на училището с държавния герб;

10. Съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения в случай на необходимост;

11. Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация;

12. Осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училището;

13. Изготвя длъжностното разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати;

14. Определя свой заместник и издава заповед за това при отсъствие на директора за срок, по-малък от 60 дни.

Чл.47. Директорът на гимназията е Председател на Педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

Чл.48. Директорът на Първа езикова гимназия освен горепосочените правомощия, има и специфични права и задължения, определени с този правилник.

Чл.49. В своята дейност директорът се подпомага от заместник–директори.

Чл.50. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в училището е Педагогическият съвет.

(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и заместник-директорите без норма на преподавателска работа.

(3) Директорът на училището е председател на Педагогическия съвет.

(4) В заседанията на Педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което обслужва училището, ученици, както и други лица.

(5) Директорът на училището в качеството си на председател на Педагогическия съвет, кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.

Чл. 51. (1) Педагогическият съвет в училището:

1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране;

2. приема правилник за дейността на училището;

3. приема училищния учебен план;

4. приема формите на обучение;

5. приема годишния план за дейността на училището;

6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;

7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;

8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;

9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;

11. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в този закон случаи;

12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;

13. определя ученически униформи;

14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност;

15. запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото изпълнение;

16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;

17. разпределя задачи, произтичащи от конкретното състояние и перспективи на учебно-възпитателния процес в училище, по методически обединения и творчески комисии.

18. обсъжда и приема предложения за награждаване и представяне за награждаване към други институции на изявени ученици и учители.

19. обсъжда при нужда всяка специфична ситуация в процеса на обучението и възпитанието на учениците, от която са произтекли или биха могли да произтекат последствия, уронващи престижа на училището или засягаща честта и достойнството на ученици, учители или служители в Първа езикова гимназия.

20. обсъжда съвместната дейност с училищното настоятелство и приема мерки за нейното подобряване.

21. обсъжда съвместната работа с обществения съвет.

22. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.

Чл.52. Педагогическият съвет се свиква от директора най-малко веднъж на два месеца. Извънредно заседание се свиква и по писмено искане на най-малко 1/3 от числения му състав.

Чл.53. Решенията на педагогическият съвет се приемат с обикновено мнозинство при кворум най-малко 2/3 от  числения му състав. Тези решения могат да бъдат отменени от самия съвет или от началника на РУО Варна.

Чл.54. За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол.

Чл.55. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към училище се създава обществен съвет.

(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.

Чл.56. (1) Общественият съвет в училището:

1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 263, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗПУО и при обсъждане на избора на ученически униформи;

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване - за училищата, и инспектирането на училището;

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му,

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;

6. съгласува училищния учебен план;

7. съгласува избора от учителите в училището на учебниците и учебните комплекти;

8. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

9. дава становище по училищния план-прием;

10. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.

Чл.57. (1) Училищното настоятелство е независимо доброволно сдружение за подпомагане дейността на училището.

 (2) Настоятелството се създава като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и организира дейността си при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на този закон, на устава или на учредителния си акт.

Чл.58. (1) Настоятелството се учредява по инициатива на директора на училището или на родители, учители или общественици.

Чл.59. За постигане на целите си настоятелството:

1. съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролират целесъобразното им разходване;

2. подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището;

3. съдейства при решаването на социално-битови проблеми на учениците, учителите от училището;

4. съдейства за реализирането на програми по проблемите на децата и учениците, за заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците;

5. организира и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;

6. организира обществеността за подпомагане на училището;

7. сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата на  училищното образование.

Чл.60. (1) Ученическият съвет на училището се състои от председателя на всеки клас и се ръководи от председател и заместник- председател, които се избират за срок от 1 година. Изборът им се осъществява от Ученическия съвет.

(2) Ученическият съвет на училището:

1. участва в планирането на образователна-възпитателната дейност в училището;

2. участва в награждаването и наказването на учениците;

3. участва в организирането на извънкласните и извънучилищните форми на дейност;

4. участва в организирането и провеждането на училищните мероприятия;

5. изготвя график за дежурство на ученици за І и ІІ учебен срок по етажи и прилежащи територии на училището и отразява нарушенията в дневник.

(3) Ученическият съвет на училището има право:

1. да събира парични средства от учениците за културни прояви и други дейности по негова инициатива, свързани с провеждане на училищни мероприятия, отдих и спорт;

2. да предлага на училищното ръководство и Педагогическия съвет мерки за подобряване на образователно-възпитателен процес.

(4) По преценка на директора на училището председателят и заместник-председателят на Ученическия съвет могат да участват в заседание на Педагогическия съвет с право на глас.

Чл.61. (1) Съставът на Ученическия съвет на класа се състои от трима ученици и се определя от учениците чрез явно гласуване всяка учебна година.

(2) Ученическият съвет на класа:

1. участва в планирането на тематиката в часа на класа;

2. съдейства за спазване на правата на учениците;

3. участва активно в решаване на проблемите на класа.

(3) Председателят на Ученическия съвет на класа е член на Ученическия съвет на училището.

(4) При внасяне на предложение за наказание на ученик от класа класният ръководител го съгласува с Ученическия съвет на класа. Ако има различие, се внасят и двете предложения.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Чл.62. (1) Учителите, директорите, както и заместник-директорите, които изпълняват норма преподавателска работа, са педагогически специалисти.

(2) Педагогически специалисти са и ръководителите на направление "Информационни и комуникационни технологии", педагогическите съветници, хореографите и треньорите по вид спорт.

(3) Педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции, свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на учениците в училище.

(4) За организиране и координиране на процеса за осигуряване на общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците със заповед на директора в началото на всяка учебна година се определя координатор на тези дейности. Координаторът е педагогически специалист –зам. директор, учител или друг педагогически специалист с опит в областта на приобщаващото образование.

Чл.63. (1) Педагогическите специалисти имат следните права:

1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;

2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в този закон;

3. да участват във формирането на политиките за развитие на училището;

4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;

5. да повишават квалификацията си;

6. да бъдат поощрявани и награждавани.

(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения:

1. да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с държавните образователни стандарти;

2. да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията;

3. да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;

4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на съответната институция и специфичните потребности на децата и учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им.

5. да участват в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;

6. да зачитат правата и достойнството на учениците и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;

7. да получават информация от директора на училището, регионалното управление по образованието и Министерството на образованието и науката относно възможностите за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация;

8. да използват училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения;

9. да уведомяват най-късно в деня на отсъствието директора, когато се налага да отсъства от учебни часове за осигуряване на заместник с цел недопускане на свободни часове;

10. да участват в работата на Педагогическия съвет;

11. да изпълняват предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;

12. да не ползват мобилен телефон по време на учебен час;

13. да не пушат, да не внасят и да не употребяват алкохол в училището, както и извън него при провеждане на дейности, в които участват ученици;

14. да се явяват на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението им на учители и на добрите нрави; с външния си вид, с облеклото си и с поведението си да допринасят за създаване и поддържане на нравствени добродетели у учениците;

15. да не внасят в училището оръжие и други предмети, които са източник на повишена опасност;

16. да вписват в дневника ежедневно действително взетите часове и конкретната тема на урока; при неспазване на определения срок часовете се приемат за незаработени и на учителя не се начислява трудово възнаграждение за тях;

17. да водят коректно и редовно училищната документация съгласно изискванията на Министерството на образованието и науката;

18. да водят правилно и да опазват дневника на класа, който е официален документ;

19. чрез административното ръководство да уведомяват незабавно общинската служба за социално подпомагане за ученици, нуждаещи се от закрила; да уведомяват директора за ученици, нуждаещи се от специална закрила;

20. да изпълняват решенията на Педагогическия съвет и на другите органи за управление на образованието;

21. да не отклоняват ученици безпричинно от учебния процес;

22. да не прилагат форми на физическо и психическо насилие върху учениците и да не накърнява личното им достойнство;

23. да подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;

24. да не организират и да не осъществяват политическа, религиозна и противодържавна дейност с учениците и колегите си в училище;

25. в едномесечен срок от началото на всяка учебна година да подават писмена декларация пред директора на училището относно обстоятелството дали през предходната учебна година са предоставяли образователни услуги срещу заплащане, както и относно липсата на конфликт на интереси.

26. да познават и спазват Етичния кодекс на общността;

27. учителите и ръководството на училището не отговарят за изгубени от учениците вещи;

28. преди началото на всяка учебна година да изготвят годишно тематично разпределение на учебния материал по предметите, които ще преподават, и да го представят за утвърждаване от директора;

29. да работят за обогатяването и усъвършенстването на материално-техническата база на училището;

30. да дават консултации в дни и часове, определени със заповед на директора;

31. да не вземат допълнителни часове за преподаване на учебния материал и изпитване на ученици в часове над учебните програми.

32.Педагогическият специалист, определен за координатор на процеса на осигуряване на личностното развитие на децата и учениците, освен задълженията и правата по настоящия член, има и задълженията да изпълнява функциите, отредени от чл.7, ал.3  и чл.59, ал.2 от действащата Наредба за приобщаващо образование, а именно:

 - да обсъжда с учителите и класните ръководители развитието на учениците, тяхното обучение и отношение към учебно-възпитателния процес в училище;

- да координира работата на постоянните и временни екипи в подкрепа на личностното развитие на учениците, включително и работата с родителите;

- да координира предоставянето на общата и допълнително подкрепа за личностното развитие на учениците;

- да организира и координира дейностите по приобщаване на ученици чужденци, приети за обучение в Първа езикова гимназия.

Чл. 64. (1) Учител, който е и класен ръководител, има следните задължения:

1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответния клас, за спазването на учебната дисциплина и за уменията им за общуване с учениците, учителите и непедагогическия персонал и периодично и своевременно да информира родителите им;

2. да анализира и оценява рисковите фактори за учениците от класа и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;

3. да контролира посещаемостта на учениците от класа;

4. да уведомява родителите в разумен срок, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание и други мерки по този правилник;

5. да консултира родителите за възможностите и формите на допълнителна работа с ученика;

6. да организира и провежда родителска среща;

7. да организира и провежда индивидуални срещи с учениците от класа, да организира и провежда час на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;

8. да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от класа в случаите и по реда, предвидени в този правилник;

9. да осъществява връзка с учителите, които преподават на класа;

10. да осъществява връзка и да подпомага учителите, които работят с ученици в класа;

11. да води редовно и да съхранява учебната документация за класа;

12. да запознава срещу подпис учениците и родителите с този правилник и с училищния учебен план;

13. да изпълнява нарежданията на директора, които се отнасят за класа, и да се грижи за опазване на училищното имущество в класната стая;

14. да изготвя и предоставя на родителя характеристика за всеки ученик, както следва:

а. в края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от класа, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина; характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис;

б. характеристика се изготвя и в случаите на преместване в друго училище.

 (2) На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя информация на родителите относно графика за приемното време на учителите в училище.

Чл.65. (1) Педагогическите специалисти може да бъдат награждавани с отличия и награди за образцово изпълнение на задълженията си със заповед на работодателя си.

(2) Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на децата и учениците.

УЧЕНИЦИ

Чл.66. (1) Учениците имат следните права:

1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

3. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

4. да получават библиотечно-информационно обслужване при строго спазване на правилата за работа в училищната библиотека. Изгубена, повредена или унищожена книга или друга библиотечна единица се възстановява в петорен размер;

5. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

6. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

7. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;

8. да участват в проектни дейности;

9. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове;

10. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;

11. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;

12. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.

(2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с правилника на училището по предложение на учениците.

(3) Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени от Наредба 33 на  Министерския съвет/15.02.2013г и от този правилник като :

 1. По смисъла на чл.1 ал. 1 от Наредба 33  да се отпускат стипендии на ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно образование, които са:

- български граждани

- граждани на държава членка на ЕС или чужденци, отговарящи на изискванията по чл.1 от постановлението

2. Учениците нямат право на стипендия когато:

- прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящите по болест

- ако е отпусната стипендия въз основа на заявление-декларация с невярно съдържание, ученикът се лишава от стипендия, а получените суми се възстановяват на училището от родителя или от ученика, ако е пълнолетен

3. Ученик, на когото е наложена санкция по чл.69  се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех за срока на санкцията.

 (4) Ученикът има право да отсъства от училище по уважителни причини  в следните случаи:

1. по медицински причини- след представяне на медицинска бележка от лекар с включени номер на амбулаторен лист за преглед и диагноза и след потвърждение от родител. Медицинската бележка се представя на класния ръководител не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование при представяне на официален документ от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади и др. И след потвърждение от родител;

3. до 3 учебни дни  в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление на родител до класния ръководител  преди да бъде направено отсъствието. В случай, че е невъзможно подаването на такова заявление преди отсъствието, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по електронната поща  и подава заявлението до 3 дни след връщането на ученика в училище.

4. до 7 учебни дни в една учебна година  с  предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието. Директорът на училището взема решение по заявлението дали отсъствията на ученика са по уважителна причина.

В случаите на т.3 и т.4.  ако е невъзможно подаването на такова заявление преди отсъствието, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по електронната поща  и подава заявлението до 3 дни след връщането на ученика в училището.

(5) Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от часовете по физическо възпитание и спорт, когато присъствието му в учебния час и физическото натоварване  е противопоказно по медицински причини. Видът на заболяването и освобождаването от обучение по учебния предмет физическо възпитание се удостоверяват с медицински документ.

(6)  Не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт ученик в случаите по горната алинея, за когото е противопоказно физическо натоварване, но не и присъствието в учебния час.

В случаите по алинея 5 ученикът няма право да напуска територията на училището, а директорът издава заповед въз основа на представените медицински документи, в която определя начина на уплътняване на времето от страна на ученика за учебните часове, в които той не е бил в час по предмета физическо възпитание и спорт. Заповедта се съобщава на родителя на ученика.

Чл. 66а нов (Променен от 2019 г.)

ал.(1) Съобразно резултатите от обучението на отделните учебни предмети по време на учебната година учениците може да участват в организирани прояви, изяви и мероприятия и организирано да посещават природни обекти, обществени, културни и научни институции, които посещения не са предмет на уреждане от наредбата по чл.79, ал. 5 от Закона за туризма.

(2) Редът и начинът на организиране на посещенията подробно описани в ал.1 се извършват по утвърдена процедура.

Провеждането им се контролира от Директора на Първа езикова гимназия.

(3) За всички дейности по организираното извеждане на ученици от населеното място на училището се прилагат следните документи:

1. Заповед на Директора на Първа езикова гимназия за провеждане на мероприятието.

2. Заповед на Директора на Първа езикова гимназия за командировани служители от Първа езикова гимназия.

3. Списък на учениците участващи в мероприятието.

4. Декларация от родителите, настойниците или попечителите, или други лица, които полагат грижи за детето и инструктаж по образец за безопасност.

5. Застраховка на учениците.

6. Документи на превозвача, осъществяващ пътуването по определен маршрут.

7. Документ от личен лекар за всеки ученик, удостоверяващ липсата на контакт със заразно болни и противопоказания за участие в организираното пътуване.

Чл.67. (1) Учениците имат следните задължения:

1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

4. Да се явяват в училище, на чествания, на официални и общоучилищни празници във вид, който съответства на положението му на ученик и на добрите нрави като се спазват следните изисквания:

5. Да носят задължително следните елементи на униформено облекло:  светлосиня риза с къс или дълъг ръкав  с лого или светлосиня  блуза тип „лакоста“ с лого, а при зимни условия  и тъмносиня жилетка или тъмносин пуловер с лого. На официални празници всички ученици носят и тъмносиня  вратовръзка с лого.

- За момчетата е задължителен дълъг, едноцветен, тъмен панталон, за момичетата – дълъг панталон или пола, с дължина около коляното в тъмен цвят.

- Униформената риза се носи закопчана. Неподходящи и недопустими са: къси поли и панталони, панталони с дължина до коляното, многоцветни дрехи, джапанки, чехли, обувки с ток над 8 см., силен грим. В училище се влиза без шапка. 

Контролът се осъществява от всички учители, педагогически съветник, училищното ръководство и портиера на училището.

6. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;

7. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

8. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;

9. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;

10. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;

11. да спазват правилника за дейността на гимназията;

12. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;

13. да не използват мобилните си телефони или друга комуникационна техника  по време на учебните часове без разрешение от преподавателя.

14. да се движат като пешеходци или водачи на превозни средства, спазвайки изискванията за безопасност.

15. да изпълняват разпорежданията на административното ръководство, дежурните учители, преподавателите и оторизираните лица в района на училището,а извън района- когато са участници в мероприятие като ученици.

16. да не публикува в средствата за масово осведомяване  или виртуалното пространство  непроверена информация, лични данни   или  данни за училището, учители, ученици или граждани, с обидно или позорящо съдържание.

17. да опазват и поддържат материално-техническата база на училището в добро състояние и при пълно спазване на определените санитарно-хигиенни и противопожарни норми;

18. да се явяват в училище 15 минути преди началото на учебните занятия;

19. да спазват указанията на охраната при нормална и при изключителна обстановка в сградата и района на училището и да поддържат със служителите от охраната строго официални отношения;

20. да заемат мястото си в кабинета и да се подготвят за работа след биенето на първия звънец; закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а закъснение с повече от 20минути  -като цяло отсъствие.

Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице уважителна причина, класният ръководител е длъжен да уведоми родителя с писмо, чрез електронна поща или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствието.

21. да напускат сградата на училището само след разрешение на представител на административното ръководство при отсъствие на учител;

22. да спазват установения ред в класните стаи по време на учебните часове и през междучасията;

23. да не подсказват и преписват по време на учебния процес или да използват готови материали като свои;

24. да не изнасят и повреждат вещи от класната стая, кабинетите и други помещения;

25. да не внасят в учебните стаи храни и напитки (алкохолни и безалкохолни);

Чл.68. (1) Първа езикова гимназия има етичен кодекс на училищната общност, който се приема от представители на педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството и на ученическото самоуправление.

(2) След приемането си етичният кодекс е неразделна част от настоящия правилник.

Чл.69. (1) За неизпълнение на задълженията, определени ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции:

1. забележка;

2. преместване в друга паралелка в същото училище;

3. предупреждение за преместване в друго училище;

4. преместване в друго училище;

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.

Чл.70. (1) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

(2) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.

(3) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемно поведение.

(4) При провинения по ал.1.2 се уведомяват родителите от класния ръководител и педагогическия съветник.

Чл.71.  Санкцията „забележка“ се налага при:

а. 5 неизвинени отсъствия;

б. внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на учениците, учителите и служителите;

в. системно явяване без учебни помагала и домашни работи;

г. регистрирани над 3 забележки в дневника относно несериозно поведение и отношение в процеса на обучение;

д. противообществени прояви и други нарушения на правно-етичните норми;

е. поведение, което е нарушение на установения ред при провеждане на екскурзии с учебна цел;

ж. пързаляне по парапети, надвесване от прозорци, опасни игри със снежни топки, хазарт, игри и прояви, застрашаващи живота и здравето на учениците в района на училището.

з. тютюнопушене около училището, на публични места и във всички случаи, когато с това си действие ученикът нарушава чл.172 от Закона за предучилищното и училищно образование - вкл. и на мероприятия, организирани от училището или други институции.

Чл.72. Санкцията „преместване в друга паралелка в същото училище“ се налага:

а. при неразрешим конфликт между ученика и класа.

б. при прояви на агресия спрямо съучениците си.

в. при възпрепятстване на учебния процес;

Чл.73. Санкцията „Предупреждение за преместване в друго училище“ – за:

а. 10 неизвинени отсъствия;

б. увреждане на училищната материално-техническа база и на учебната документация;

в. системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на обучение;

г. умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и служители в училището;

д. тютюнопушене, употреба на алкохол и други психоактивни вещества. Когато нарушението на чл.172 от ЗПУО се извършва в района на училището, на детски или физкултурни площадки, на ученика може да бъде наложена санкция по този член – „преместване в друга паралелка“;

е. прояви на физическо и психическо насилие;

ж. разпространяването на наркотични вещества в училището; то се разглежда и санкционира от съответната комисия в училището съвместно с органите на МВР;

з. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за първо провинение;

и. установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка или дневник – за първо провинение;

й. при ползване на лични данни на учител или служител – за първо провинение.

к. санкцията „Предупреждение за преместване в друго училище“ се налага, когато ученикът продължава да нарушава чл.172 от ЗПУО в период на действие на наказание по чл.71,72 или 73, както и при системно нарушаване на чл.172 при наличие на други прояви, предвиждащи съответно наказание по ЗПУО и този Правилник;

Чл.74. Санкцията. „Преместване в друго училище“– за:

а. повече от 15 неизвинени отсъствия;

б. системно нарушаване на Правилника за дейността в училището;

в. употреба на алкохол и наркотични вещества в сградата и двора на училището при определяне на санкция „Преместване в друго училище“ нарушенията по чл.172, ал.5 от ЗПУО се смятат за обстоятелства, утежняващи вината на ученика;

г. упражняване на физическо или психическо насилие;

д. унищожаване на училищно имущество;

е. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за второ провинение;

ж. установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка или дневник – за второ провинение;

з. ползване на лични данни на учител или служител – за второ провинение.

Чл.75. Санкцията „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ на ученик, навършил 16-годишна възраст – за:

а. повече от 15 неизвинени отсъствия;

б. други тежки нарушения.

в. санкцията „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ се налага при продължаващи нарушения на чл.172 от ЗПУО, извършени в период на действие на наказание по чл.73, при системни нарушения на чл. 172 и при наличие на други прояви, предвиждащи съответно наказание по ЗПУО и този Правилник.

Чл.76.   Учениците над 18 години имат споменатите задължения в настоящия правилник  в района на училището, на територията на детски и спортни  площадки  и във всички случаи, в които неспазването на тези изисквания води до уронване на престижа на училището или създава опасност за здравето и живота на други хора, а за учениците под 18 години настоящето изискване е в сила във всички случаи.

Чл.77. (1) Санкцията "преместване в друга паралелка в същото училище" не се прилага, когато това налага промяна на профила на паралелката.

 (2) Санкцията "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст.

 (3) Санкциите "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" се налагат за тежки или системни нарушения.

Чл.78. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл.69.

(2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

(3) Педагогическият съвет е в правото си да определя критерии за тежко нарушение за всяка конкретна ситуация.

(4) Провинение, невключено в чл.70, 71, 72, 73, 74, се разглежда от педагогическия съвет, като се налага санкция в съответствие със степента на провинението.

Чл.79. (1) Санкциите са срочни.

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.

(3) Когато санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище", "предупреждение за преместване в друго училище", "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

Чл.80. (1) Санкциите "забележка" и "преместване в друга паралелка в същото училище" се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции - със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

(2) Мярката по чл. 199, ал. 3 от ЗПУО се налага със заповед на директора.

Чл.81. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 199, ал. 1 от ЗПУО директорът задължително  писмено уведомява родителя, а в случаите на налагане на санкция „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ или „преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ – и съответните териториални структури за закрила на детето. В уведомлението до съответните структури се посочват извършеното от ученика нарушение и условията, при които съгласно чл. 60, ал.1 и чл.65, ал.2  от Наредбата за приобщаващо образование, при които родителят или определеното лице по чл. 60, ал.2 от посочената Наредба може да участва в процедурата по налагане на санкцията.

(2) Връчването на уведомлението се извършва от служител на училището с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на родителя или на лицето по чл.60, ал.2. Уведомлението може да се извърши и на посочен от родителя  или лицето по чл. 60, ал.2 електронен адрес, като в този случай връчването се удостоверява с копие от електронния запис за това.

(3) Преди налагане на санкция   директорът или упълномощено от него лице  задължително изслушва ученика  в присъствието на психолог или на педагогически съветник.и/или се запознава с с писменото жбяснение на ученика на фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.
(4) Родителят на ученика, съответно лицето чл. 60, ал.2  по  има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

(5) Изслушването на ученика се извършва при условията и при стриктното спазване на изискванията на и в съответствие с изискванията на чл.65, ал.3, 4 и 5 на Наредбата за приобщаващо образование.

Чл.82. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението  по чл.80.

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането й.

(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на родителя му, а заповедта за налагане на санкция "преместване в друго училище" - и на началника на регионалното управление на образованието.

Чл.83. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка и в личния картон.

(2) Ученик, на когото е наложена санкция "преместване в друго училище", продължава обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалното управление на образованието.

(3) Учениците нямат право на стипендия за отличен успех,  ако:

-имат  наложена санкция „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ или „преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ за срока на санкцията.

(4) При налагане на мярката отстраняване от час по чл. 199, ал. 2 от ЗПУО ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. При изпълнението на мярката училището създава условия за работа с учениците за повишаване на мотивацията и социалните им умения за общуване.

Чл.84. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(2) По желание на ученика след заличаване на санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище" и "преместване в друго училище" той може да продължи обучението си в паралелката или в училището, в което е преместен.

(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

Чл.85. (1) Учениците са длъжни:

1. да изслушат началния и периодичния инструктаж за правилата за безопасност и хигиена и противопожарна охрана;

2. да се разписват в специална тетрадка за инструктажа, с което удостоверяват, че са им известни правилата за безопасни условия за обучение, възпитание и труд и се задължават да ги спазват;

3. да спазват правилата за безопасност и култура при пътуване в обществения транспорт;

4. да спазват строго учебното време, както и разпоредбите по безопасност на труда и правилата за вътрешния ред и дисциплината в училището, като изпълняват стриктно дадените им указания в това направление;

5. да знаят основните правила за оказване на първа помощ при злополуки;

6. да не ползват под никакъв предлог без необходимост противопожарните съоръжения;

7. да не сядат по первазите на прозорците, да не излизат по площите пред прозорците на общежитието.

(2) Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в мрежата:

1. училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели;

2. учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители;

3. не се разрешава изпращането или публикуването на снимки на ученици или на техни близки без предварително съгласие на родителите;

4. учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и контрол работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно, или на материали с вредно или незаконно съдържание, като порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.;

5. учениците не трябва да отварят електронна поща, получена от непознат подател;

6. забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната компютърна мрежа или атакува други системи;

7. при работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят доброто име на училището.

(3) Учителите по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, информатика, информационни технологии и ФВС да разработят инструктаж и да запознаят учениците в часовете си.

Инструктажите се съхраняват от заместник-директора по административните въпроси.

Чл. 86. На основание чл.175, ал.1 от ЗПУО се приема Етичен кодекс на училщната общност последователно от: представители на Педагогическия съвет, Обществения съвет, Училищното настоятелство и Ученическото самоуправление.

РОДИТЕЛИ

Чл.87. За осигуряване на обща подкрепа на личностното развитие на учениците родителите им имат права и задължения, които да осигурят тази подкрепа

Чл.88. Родителите имат следните права:

 1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата  в училището и извън него от страна на децата им и за приобщаването им към общността;

2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време по предварителна уговорка;

3. да се запознаят с училищния учебен план и със спецификата на обучението в училище;

4. в съответствие с установените процедури да присъстват  на заседания на Педагогическия съвет и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, както и и да провеждат разговори с Директора, класния ръководите и други педагогически специалистити, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика

5. най-малко веднъж годишно да получават както информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;

6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището;

7. да изразяват мнение и да правят мотивирани предложения за развитие училището и за подкрепа за личностно развитие на учениците.

8.да присъстват на изслушването на ученика преди налагане на санкция за неизпълнение на задължения от негова страна и да изразят  мнение.

Чл. 89. Родителите имат следните задължения:

1.Да предоставят на класния ръководител възможности за пряка комуникация (адрес по местоживеене,телефон и/или електронен адрес), която да бъде осъществявана в предвидените в   Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата за приобщаващо образование.

2. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват чрез заявление в указаните в Наредбата за приобщаващо образование,чл.63, ал.1 и 2 – срокове за времето, в което ученикът ще отсъства съгл. чл.62, ал. 1, т.3 и 4 от посочената Наредба.

3.Да осигуряват присъствието на ученика в случаите на потребност от допълнително обучение поради системни пропуски по даден учебен предмет или по препоръка за такова обучение по плана за подкрепа на ученика съгл. чл.187, ал.3 от ЗПУО и чл.71 от Наредбата за приобщаващо образование.

4. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;

5. да спазват правилника за дейността на Първа езикова гимназияи да съдействат за спазването му от страна на ученика;

6. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;

7. да участват в родителските срещи;

8. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.

9. Да съдействат на класния ръководител и предвидените в Наредбата за приобщаващо образование длъжностни лица при за преодоляване на проблемно поведение от страна на ученика и за справяне на затрудненията му с приобщаване в образователния процес и институционалната среда съгл. Чл. 45 от Наредбата.

10.В случай на отказ от страна на родителите от дейности по приобщаване на ученика, както и в случаите, когато родителите на изпълняват своите задължения по настоящия Правилник, Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата за приобщаващо образование, Директорът на училището уведомява писмено дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Варна.

ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

 Чл. 90. Условията и редът за преместване на учениците в Първа езикова гимназия – гр. Варна се извършват съгласно изискванията на Наредба 10/01.09.2016 г.  за организацията на дейностите в училищното образование.

Чл. 91. (1) Преместване на ученик е всеки случай на постъпване в друга паралелка на същото или друго училище.

(2) Преместването на ученик не води до промяна на формата на обучение.

Чл. 92. (1)  Ученик може да се премества в друга паралелка на гимназията или от друго училище.

(2) Ученик може да се премества при наличие на свободни места в паралелката, в която иска да постъпи в Първа ЕГ.

Чл. 93. (1)  За свободни места се считат местата до утвърдения държавен план-прием, които включват:

1. незаетите места;

2. освободените през учебната година места.

(2) свободните места се обявяват в тридневен срок от освобождаването им на сайта на училището и в Регионално управление на образованието – Варна.

Чл. 94.  (1)  Учениците може да се преместват, както следва:

1. от VIII до Х клас включително - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;

2. в XI клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по същия профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви;

3. в XII клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви;

(2) Учениците от XI клас могат да се преместват след успешно завършен клас, като при преместването си не могат да сменят профила и задължителните профилиращи предмети, които са изучавали.

(3) Премествания извън случаите по ал. 1 и ал.2 се разрешават от началника на регионалното управление на образованието.

Чл. 95. Решението за преместване на ученик над държавния план-прием и училищен план се взема от началника на регионалното управление на образованието по ред и условия, определени от него.

Чл. 96. Преместване на ученик от друго училище се определя с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование.

  1. Приравнителните изпити по чл. 148, ал.2 от ЗПУО се организират по ред и условия, определени от директора на Първа ЕГ.
  2. При преместване на ученици със специални образователни потребности се спазват изискванията на държавния образователен стандарт за приобщаващо образование.

Чл.  97.  Преместване на ученик в друга паралелка на гимназията се извършва при спазване на следните условия и ред:

(1)  от VIII до Х клас включително

1. подаване на писмено заявление от родител/настойник и/или ученика съгласно чл. 12, ал.2 от ЗПУО до директора на училището;

2. в заявлението следва да се посочат конкретни мотиви, налагащи това преместване. В случай, че е възможно, да бъдат приложени съответни документи, доказващи обстоятелствата за премeстването.

3. в срок от 3 работни дни директорът определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика относно различията в учебния план в паралелката и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.

4. при наличие на повече от един кандидат по обявеното свободно място се прилагат следните критерии:

            1. Среден успех от предходната учебна година.

            2. Без наложени действащи наказания на Педагогическия съвет

3. При равни условия по т.1 и т.2 окончателното решение за преместване се взема от Директора на гимназията.

(2) в XI клас

1. подаване на писмено заявление от родител/настойник и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 ЗПУО до директора на училището;

2. в заявлението следва да се посочат конкретни мотиви, налагащи това преместване. В случай, че е възможно, да бъдат приложени съответни документи, доказващи обстоятелствата за премeстването.

3. в срок от 3 работни дни директорът определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика относно различията в учебния план в паралелката и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.

4. При наличие на повече от един кандидат по обявеното свободно място се прилагат следните критерии:

            1. Постижения на национални или международни състезания и олимпиади – до трето място на областен кръг, до шесто място на национален кръг или участие в разширения национален отбор по съответния непрофилиращ предмет (ЗИП) за паралелката, в която иска да постъпи ученикът.

2. Среден успех от предходната учебна година.

            3. Среден успех от оценките по непрофилиращите предмети (ЗИП) за паралелката, в която иска да постъпи ученикът.

4. Без наложени действащи наказания на Педагогическия съвет

5. При равни условия по предходните точки окончателното решение за преместване се взема от Директора на гимназията.

(3) в XII клас

1. подаване на писмено заявление от родител/настойник и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 ЗПУО до директора на училището;

2. в заявлението следва да се посочат конкретни мотиви, налагащи това преместване и в случай, че е възможно да бъдат приложени съответни документи, доказващи обстоятелствата за премeстването.

3. в срок от 3 работни дни директорът определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика относно различията в учебния план в паралелката и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.

4. при наличие на повече от един кандидат по обявеното свободно място се прилагат следните критерии:

            1. Постижения на национални или международни състезания и олимпиади – до трето място на областен кръг, до шесто място на национален кръг или участие в разширения национален отбор по съответния непрофилиращ предмет (ЗИП) за паралелката, в която иска да постъпи ученикът.

2. Среден успех от предходната учебна година.

            3. Среден успех от оценките по непрофилиращите предмети (ЗИП) за паралелката, в която иска да постъпи ученикът.

4. Без наложени действащи наказания на Педагогическия съвет

5. При равни условия по предходните точки окончателното решение за преместване се взема от Директора на гимназията.

(4) в случай на отказ ученикът да бъде премeстен, директорът писмено уведомява  родителя/настойника за причините.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилникът за дейността на училището се осъвременява ежегодно.

§ 2. Правилникът влиза в сила с приемането му от Педагогическия съвет. Директорът на училището организира запознаване на всички учители, ученици, родители и служители в училището с правилника.

§ 3. Всички учители, служители и ученици в училището са длъжни да спазват правилника.

§ 4. Този правилник е приет от Педагогическия съвет на училището с Протокол № 1/8.ІХ. 2016 г.  и актуализиран  с решение на ПС с протокол № 44/31.V. 2017 г. и Протокол от ПС от 20.04.2018 г.

 

Промените влизат в сила от 20.04.2018 г.

ДИРЕКТОР:  Веселин Василев                                                                   

Edexcel

toefl

 
15 септември
BUILDING
OLD BUILDING 3
OLD BUILDING 2
OLD BUILDING 1
 

Връзки

Начало | Новини | Ученици | Учители | Училищно настоятелство | Галерия | Правилник | За контакти
© 2004 - 2018 Първа езикова гимназия - гр. Варна