ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Официален сайт на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр.Варна

 

НЕМСКА ЕЗИКОВА ДИПЛОМА

 
Немска езикова диплома - какво е това?

           Малко предистория

Допускането на наши ученици до изпита за придобиване на Deutsches Sprachdiplom II (В2-C1) der KMK - немска езикова диплома В2-C1 на Съвета на министрите на културата на Федерална република Германия става възможно по молба на община Варна до Министерството на образованието и науката на Република България. 
Първите два специализирани класа - Sprachdiplomklasse/Leistungsklasse (1994/1995 и 1995/1996 учебна година), полагат изпит в изпитния център в гр. Бургас (Гимназия „Гьоте").
През учебната 1997/1998 г. Първа езикова гимназия получи статут на изпитен център за DSD II, с което нашето училище стана пионер във въвеждането на DSD II не само във Варна, a и в национален мащаб.

            Преподаватели

Обучението по немски език в специализираните паралелки се води от делегирани от Германия преподаватели съвместно с техни български колеги:
От немска страна:
1994-1996 г. -  Манфред Шрьодер - старши учител и делегиран доцент към Института за усъвършенстване на учителите, гр.Варна
1995-1996 г. - Мари-Луизе Грот
1997-2004 г. - Карлхайнц Дьор - координатор за Североизточна България
2004-2007 г. - Бригите Мюлер-Грайф - координатор за Варна, Шумен, Добрич и Силистра
2008-2012 г. - Ингрид Шлумбергер - координатор за Варна, Шумен, Добрич и Силистра

От българска страна:
1994-2011 г. - Дарина Попстефанова, Prüferzertifikat – cертификат за изпитващи за DSD II (2005 г.)
от 1998 г.- Дарина Гаджева, Prüferzertifikat – cертификат за изпитващи за DSD II (2007 г.)
1999-2001 г. - Дора Лазарова
1999-2003 г. - Александрина Леонидова
2002-2014 г. - Росица Кирилова, Prüferzertifikat – cертификат за изпитващи за DSD II (2006 г.)
2003-2005 г.- в пробния 10. клас - Красимира Гавазова
oт 2009 г. - Павлина Стоянова
oт 2009 г. - Полина Стоянова
oт 2012 г. - Станимира Мирчева
от 2013 г. - Мартина Тодорова

           Специфика на обучението
В специализираните класове се изучава немски език по 9 часа седмично в 10. и 11. клас и 8 часа седмично в 12. клас.
В обучението по немски език се покриват българските образователни стандарти, наред с което се изпълняват и изискванията за немска езикова диплома С1. Затова освен интензивната работа по граматика, лексика и стилистика на немски език, по литература и странознание на Германия и немскоговорящите страни се разглеждат и цели литературни произведения. Тренират се умения за самостоятелна работа и за работа в екип, за научно и социологично проучване, за изработване на досие по даден проблем, за индивидуална и групова презентация на проект. Проблематизирането на клиширани представи и предразсъдъци е водещ принцип, развива се и способността да се осветли дадена тема от различни позиции, включително и от българска гледна точка. Изграждат се необходимите умения и навици за самостоятелен и системен труд, необходими за следване във висше учебно заведение.

           Прием
За учебната 2015/2016 година ще бъдат сформирани две нови групи от ученици на настоящите девети класове за обучение по проекта „Немска езикова диплома DSD II (B2/C1)”. Приемът ще се извърши в края на учебната 2014/2015 г. въз основа на подадените заявления на желаещите ученици и резултатите им от положения изпит по немски език (средноаритметична оценка от писмен и устен изпит).
Изпитът за прием в специализираните класове ще се проведе на 26.06.2015 г. (писмен) и на 30.06.2015 г. и 01.07.2015 г. (устен), като кандидатите до 05.06.2015 г. подават молба за явяване на изпит. До устен изпит се допускат само кандидати с оценка от писмения изпит не по-ниска от добър 4.00.

ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Компоненти:

1. Писмен изпит - времетраене: 120 мин.

     1.1. Четене с разбиране – два теста
     1.2. Лексико-граматически тестове - два
     1.3. Съставяне на читателско писмо по повод малка статия
     * При работата върху писмото се допуска употребата на немски едноезичен речник.

2. Устен изпит - времетраене:  20 мин., от които:

          10 мин. - подготовка след изтегляне на изпитния билет
          10 мин. - разговор с комисията върху предложена картинка

 AUSWAHLVERFAHREN

Teil 1. Schriftliche Prüfung 120 Min.

    1.1. Leseverstehen   
             1.1.1. Zuordnung 
             1.1.2. Multiple-Choice
     1.2. Wortschatz- und Grammatiktest
             1.2.1. Zuordnung
             1.2.2. Multiple-Choice
     1.3. Leserbrief
(Zusammenfassung eines kleinen Artikels und begründete Stellungnahme zum Problem)

* Bei der Arbeit am Leserbrief ist dieBenutzung eines einsprachigen deutschen Wörterbuchs gestattet.

Teil 2: Mündliche Prüfung 10+10 Min.
              2.1. Vorbereitung
              2.2. Kontaktaufnahme
              2.3. Gespräch über ein Thema anhand eines Bildes

          Изпит за придобиване на DSD II (B2/C1)

Положеният в училище писмен изпит (м. ноември-декември на 12. клас) се изпраща за проверка в Германия, след което се провежда устен изпит пред комисия от двама български преподаватели и председател от немска страна.

          Значимост на DSD II (B2/C1)

Немската езикова диплома DSD II (B2/C1) е сертификат за владеенето на немски език на ниво В2 или С1 според общоевропейската езикова рамка - степен, необходима за следване във висше учебно заведение в немскоговоряща страна.
Немската езикова диплома е и удостоверение за квалифицирано владеене на езика при навлизане в професионалния живот - у нас и в чужбина.
DSD II (B2/C1) е същевременно педагогически инструмент за модерно преподаване на немски като чужд език.

 

Ежегодно Първа езикова гимназия се радва именно поради въвеждането на немската езикова диплома на специална подкрепа от немска страна, намираща израз в:

- периодична квалификация на учителите по немски език

- организиране на ежегодни олимпиади и състезания по немски език, често свързани с посещение на немскоговоряща страна

- осигуряване на възможност за кандидатстване за стипендии в Германия за ученици и учители

- набавяне на учебни помагала и материали

Чрез въвеждането на изпита за немска езикова диплома DSD II (B2/C1) (който съществува вече 40 години и в който понастоящем  годишно вземат участие над 13 000 ученици в 51 страни от целия свят) в Първа езикова гимназия се осигурява световно признаване на знанията на учениците ни.

 

 

 

Edexcel

toefl

 
15 септември
BUILDING
OLD BUILDING 3
OLD BUILDING 2
OLD BUILDING 1
 

Връзки

Начало | Новини | Ученици | Учители | Галерия | Правилник | За контакти
© 2004 - 2015 Първа езикова гимназия - гр. Варна